Vedtægter

 §1. Navn og hjemsted:

 

stk. 1 Foreningens navn er FUCHSIAVENNER KOLDING.

stk. 2. Dens hjemsted er KOLDING

 

§2 Formål:

 

stk. 1 Foreningens mål er at udbrede kendskab til Fuchsia, dens

røgt og pleje.

stk. 2 Afholdelse af medlemsmøder.

stk. 3 Foredrag om – og forevisning af Fuchsia (evt. lysbilleder,

film osv.)

stk. 4 Evt. afholdelse af udstillinger.

stk. 5 Evt. afholdelse af stiklinge og plantebyttedage.

stk. 6 Evt. afholdelse af studieture til udstillinger.

stk. 7 Møder og udstillinger kan afholdes så ofte bestyrelsen

finder anledning hertil.

Enhver med interesse heri kan optages som medlem,

medlemsskabet gælder for hele husstanden, men kun med

1 stemme pr. husstand.

 

§3 Medlemskab:

 

stk. 1 Forudsætning for at blive medlem af foreningen, er medlemskab af Dansk Fuchsia Selskab.

 

§4 Generalforsamling:

 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 

stk. 1 Den afholdes hvert år i februar måned.

stk. 2 Den skal indvarsles mindst 3 uger før mødet.

stk. 3 Der skal fremlægges et revideret regnskab til godkendelse.

stk. 4 Der skal vælges en dirigent, og de stedfundne forhandlinger føres til protokol.

 

 

 

stk. 5 Generalforsamlinger er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal.

stk. 6 Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalfor- samlingen.

stk. 7 Forslag til vedtægtsændring skal forelægges den siddende bestyrelse.

stk. 8 Generalforsamlingens beslutninger afgøres ved almindeligt stemme- flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

stk. 9 Beslutninger om ændringer af vedtægterne skal vedtages med mindst ¾ af de fremmødtes stemmer.

 

§5 Kontigent:

 

Kontigentet fastsættes af generalforsamlingen.

På generalforsamling den 23. februar 1999 blev kontigenten ændret til opkrævning 1. februar i stedet for 1. april.

 

§6 Bestyrelse:

 

stk. 1 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen.

stk. 2 Formanden vælges af generalforsamlingen, derudover vælges 4 medlemmer, der sammen med
formanden danner bestyrelse. Denne vælger ud af sin midte næstformand, kasserer og sekretær.

stk. 3 Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg.

stk. 4 Der vælges 1 suppleant til bestyrlesen, valget gælder for 1 år af gangen.

stk. 5 Der vælges en revisor samt en revisorsuppleant, valget gælder for 1 år af gangen.

stk. 6 Valget til bestyrelsen gælder for 2 år, således at 2 og 3 bestyrelses- medlemmer skiftevis afgår.

Genvalg kan finde sted.

stk. 7 Valg til en af ovennævnte poster kan kun finde sted for personer der er til stede ved generalforsamlingen, eller skriftligt har givet tilsagn.

 

§6 a Forretningsorden

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden er til stede. Der tages referat af bestyrelsens forhandlinger.

Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

Foreningen hæfter med sin formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.